معرفی مدیران حوزه

                 محمد ابراهیم فقیه زاده

          مدیر کل دفتر امور مجلس جهاددانشگاهی

 

 

                    عباس ناصری

           مدیر کل امور واحدها جهاددانشگاهی

 

                   کاوه لطفی کیا

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی