دستورالعمل انتخاب جهادگران نمونه

- مقدمه:

به منظور تقدیر و تجلیل از زحمات و خدمات جهادگران و با عنایت به تصویب شورای معاونان و ریاست محترم این نهاد،  انتخاب جهادگران نمونه بر اساس این دستورالعمل اجرا می گردد:

 

- تعاریف:

1- واحد سازمانی: به یکی از تشکیلات (سازمان، واحد، پژوهشگاه، پژوهشکده، مرکز، دانشگاه و موسسه آموزش عالی) گفته می شود.

2- مدیر : به فردی گفته می شود که حداقل رده مسئولیت وی در واحد سازمانی، اداره باشد.

3- هیأت علمی : به فردی گفته می‌شود که مطابق با ضوابط و شرایط هیأت علمی جهاددانشگاهی، فعالیت می‌نماید.

4- کارشناس : به فردی گفته می‌شود که پست وی در واحد سازمانی ذیربط و در حکم کارگزینی، «کارشناس» ذکر شده باشد.

5- سایر اعضاء : شامل افرادی می شود که عنوان پست سازمانی آنان غیر از بندهای 2 و 3 و 4 باشد.

 

- ملاک­ها:

6- ملاک­های انتخاب جهادگران نمونه به دو دسته کلی (ملاک­های عمومی و ملاک­های اختصاصی) تقسیم می‌شونـد و ملاک­های عمومی برای تمامی سطوح یکسان است.

7- جداول انتخاب جهادگران نمونه صرفاً در مورد اعضایی تکمیل می شود که: 

الف) عضو تمام وقت باشند. 

ب) تا تاریخ تکمیل جدول انتخاب جهادگران نمونه، به خدمت در جهاددانشگاهی اشتغال داشته باشند.

ج) حداقل سه سال سابقه کار تمام وقت در جهاددانشگاهی داشته باشند.

د) در سه سال اخیر حکم محکومیت به هر میزان از هیأت تخلفات اداری و هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی نداشته باشند.

ه) استعلام از حراست جهاددانشگاهی دریافت شده باشد.

8- ملاک­های اختصاصی و عمومی برای انتخاب مدیران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان هر حوزه به صورت جدا در جدول های

پیوست مشخص گردیده است.(جدول های شماره 2، 3، 4، 5، 6، 7)

9- برای انتخاب سایر اعضا، در تمامی واحدهای سازمانی، فقط جدول شماره 8 (ملاک­های عمومی) تکمیل گردد.

10- تعداد جهادگران نمونه در هر واحد سازمانی براساس جدول شماره (1) تعیین می گردد.

 

 

 

جدول شماره (1)

سطح

تعداد نیروی انسانی

مدیر

هیأت علمی

کارشناس

سایر اعضاء

جمع حداکثر تعدادی که باید معرفی گردد

کمتر از 50 نفر

 

     

1

50 تا 100 نفر

1

1

2

1

5

100 تا 200 نفر

2

2

3

2

9

بیش از 200 نفر

3

3

5

3

14

 

- فرآیند انتخاب:

11- در هر واحد سازمانی کارگروهی مرکب از رییس واحد و معاونان تشکیل و پس از انتخاب اعضای نمونه، اسامی منتخبان را به همراه جداول تکمیلی با امضای رییس واحد سازمانی به دفتر مرکزی ارسال می گردد.

تبصره 1: رییس واحد سازمانی می‌تواند از میان اعضای واحد یک یا دو نفر را به عنوان عضو کارگروه تعیین نماید.

تبصره 2: لازم است صورتجلسه کارگروه یاد شده به همراه جداول انتخاب جهادگران نمونه ارسال شود.

12- انتخاب عضو نمونه برای بیش از یک بار پس از سه سال از انتخاب وی (حداکثر 3 بار در طول خدمت)  به عنوان جهادگر نمونه بلامانع بوده و فرد منتخب از تمامی مزایای مربوط به آن بهره‌مند خواهد شد.

13- در دفتر مرکزی کارگروهی شامل معاون و مدیران کل هر حوزه تشکیل و بر اساس جدول شماره (1) نسبت به معرفی افراد منتخب آن حوزه به معاونت هماهنگی و امور مجلس اقدام می نمایند.

14- فرآیند نهایی انتخاب جهادگران نمونه جهاددانشگاهی به شرح ذیل می‌باشد:

1-14- بررسی و دسته‌بندی جداول و اطلاعات دریافتی از معاونت­های دفتر مرکزی و واحدهای سازمانی در معاونت هماهنگی و امور مجلس.

2-14- ارسال جداول هر حوزه به معاونت ذیربط برای تعیین و معرفی منتخبان بر اساس سهمیه تعیین شده و سپس ارسال اسامی به معاونت هماهنگی و امور مجلس.

تبصره1: علاوه بر ملاک های تخصصی و عمومی جهادگران نمونه، اگر فعالیت و اقدام شاخص دیگری نیز وجود داشته باشد، مستندات به جدول مربوطه ضمیمه، تا در انتخاب فرد لحاظ گردد.

3-14- انتخاب روسای واحدهای سازمانی به پیشنهاد معاون هماهنگی و تصویب شورای معاونان با در نظر گرفتن میانگین درصد تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی در سال مورد نظر و تایید ریاست جهاددانشگاهی می باشد.

4-14- تشکیل شورای معاونان به همراه سه نفر از روسای واحدهای سازمانی به انتخاب رییس جهاددانشگاهی برای انتخاب نهایی جهادگران نمونه.

15- این دستورالعمل در 15 بند و 3 تبصره و 8 جدول پیوست در جلسه مورخ  30/3/1396 شورای معاونان جهاددانشگاهی تصویب و از تاریخ تصویــــب لازم الاجرا است.

 

 

 

جدول (2) انتخاب جهادگران نمونه حوزه پژوهش و فناوری (‌مدیران و کارشناسان)

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی :

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری،‌ جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

انجام طرح­های پژوهشی (هر طرح حداکثر 3 امتیاز)

6 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

کاربردی کردن و تجاری سازی نتایج تحقیقات

15 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

مستند سازی و ارائه گزارش

6 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

تربیت و توسعه منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری

10 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها

6 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزشها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

مؤثر بودن در عقد قرارداد های پژوهشی با سازمان های دیگر

15 امتیاز

 

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

جلب حمایت مالی و امکانات از دستگاه های دیگر  برای جهاددانشگاهی

12 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

انتشار کتب و یا ارائه مقاله

5 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

راه اندازی‌آزمایشگاه، کارگاه و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای فعالیت‌های پژوهشی

10 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

شرکت در شوراهای تخصصی

5 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

دریافت تقدیرنامه

5 امتیاز

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

نقش‌آفرینی‌های مؤثر در کنفرانس‌های علمی

5 امتیاز

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

 

 

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق  و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان مدیر یا کارشناس نمونه شناخته می‌شود.

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

جدول(3) انتخاب جهادگران نمونه هیات علمی و پژوهشگران 

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری،‌ جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

مجری طرحهای داخلی پژوهشی (شورای بررسی نهایی هر طرح 2 امتیاز)

10 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

مدیریت طرح های کارفرمایی

13 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

همکاری در طرحهای داخلی پژوهشی

5 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

همکاری در طرحهای کارفرمایی

6 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

انتشار مقاله علمی- پژوهشی

4 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

انتشار مقاله علمی- ترویجی

2 امتیاز

 

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

انتشار مقاله علمی نمایه شده در پایگاههای بین المللی معتبر

6 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

ثبت اختراع داخلی

5 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

ثبت پتنت در پایگاههای بین المللی معتبر

8 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

چاپ کتاب علمی و تخصصی (تألیف)

6 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

ترجمه کتب علمی و تخصصی

5 امتیاز

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

طراحی و تدوین کارگاه آموزشی و پژوهشی

5 امتیاز

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

تدریس در دوره­های رسمی

6 امتیاز

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

کسب رتبه در جشنواره­های علمی و تخصصی (استانی، ملی و بین­المللی)

13 امتیاز

 

 

 

 

تدوین دوره­های آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی

6 امتیاز

 

 

 

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان  هیأت علمی یا پژوهشگر نمونه شناخته می‌شود.

 

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

جدول (4) انتخاب جهادگران نمونه حوزه معاونت آموزشی  (هیات علمی، مدیران و کارشناسان)

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی :

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری، ‌جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

رعایت ضوابط و مقررات آموزشی

7 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

تعامل و برخورد مناسب با ارباب رجوع، همکاران و مدرسان

7 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای آموزشی

8 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

توسعه توانایی‌های فردی از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی حین خدمت

6 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

رعایت نظم و انضباط شغلی

5 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

توانایی برنامه‌ریزی آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت

6 امتیاز

 

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

توانایی جذب پروژه‌های آموزشی کارفرمایی

6 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

ایجاد و برگزاری دوره‌های تخصصی جدید متناسب با نیاز روز

7 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

مدیریت درآمد هزینه مثبت در مرکز یا مراکز آموزشی

10 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

بکارگیری توانایی تخصصی در حیطه شغلی

7 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

ارائه ایده‌های خلاقانه و نو در توسعه آموزش واحد

8 امتیاز

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

تالیف، تدوین و تولید محتوی یا بسته های آموزشی

6 امتیاز

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

اخذ امتیازات ترفیع سالانه

7 امتیاز

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

تدریس در دروس تخصصی و تحصیلات تکمیلی

10 امتیاز

 

 

 

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان مدیر،  هیأت علمی یا کارشناس نمونه شناخته می‌شود.

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

جدول(5) انتخاب جهادگران نمونه حوزه معاونت فرهنگی   (هیات علمی، مدیران و کارشناسان)

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری، ‌جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

تولید محصولات فرهنگی، کتاب، مقاله، نمایشنامه و ...

15 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

همکاری در تدوین و اجرای برنامه های شاخص و نوآورانه فرهنگی (طرح های بین المللی، ملی، سراسری، استانی و داخلی)

15 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

همکاری در اجرای طرحهای فرهنگی  برای اعضای جهاددانشگاهی و خانواده آنها

10 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

مشارکت فعال در شوراها، گردهمایی ها، کارگاه های آموزشی، جلسات و کارگروه های مرتبط با شرح وظایف

5 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

جلب مشارکت و حمایت مادی و معنوی نهادها و ارگان های فرهنگی

10 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

اهتمام به جذب  دانشجویان مستعد و علاقمند به عنوان همکار افتخاری

10 امتیاز

 

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

تعامل موثر و سازنده با سایر حوزه ها

10 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

ایجاد فضای همکاری درون سازمانی و اثرگذاری اخلاقی و فرهنگی

 10 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

مستندسازی و ارائه گزارش در زمینه وظایف محوله

10 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

دریافت تقدیرنامه

5 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

 

 

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

 

 

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

 

 

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان مدیر، هیأت علمی یا کارشناس نمونه شناخته می‌شود.

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

 

 

جدول(6) انتخاب جهادگران نمونه حوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (هیات علمی، مدیران و کارشناسان)

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری، ‌جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

همکاری در تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی، تحقیقات کاربردی و طرحهای تجاری‌سازی و اشتغال‌زا در سطح ملی و منطقه ای

15 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

توسعه فعالیتهای مربوط به تجاری‌سازی و راه‌اندازی شرکتهای دانش بنیان

15 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

توسعه فعالیت‌های مربوط به پارکها و مراکز رشد جهاددانشگاهی

15 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

جلب حمایت مالی و مؤثر بودن در عقد قرارداد در ارتباط با سازمان­های دیگر

10 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

تدوین و برگزاری دوره های جدید در حوزه تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

10 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

تدوین و اجرای برنامه ها، رویدادها و نشست های تخصصی و ترویجی در حوزه تجاری‌سازی و اشتغال دانش آموختگان

6 امتیاز

 

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

عضویت و مشارکت فعال در شوراها و کارگروه‌های مرتبط با اشتغال و تجاری‌سازی فناوری در سطح ملی و منطقه‌ای

5 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

تعریف، راه اندازی و توسعه سامانه‌ها و مطالب جدید اطلاع رسانی شغلی و تجاری‌سازی و فناوری

5 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

تدریس و ارائه مشاوره های عمومی و تخصصی شغلی به دانش آموختگان

5 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

انتشار کتب و یا ارائه مقاله

5 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

مستندسازی و ارائه گزارش

5 امتیاز

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

دریافت تقدیرنامه

3 امتیاز

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

 

 

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان مدیر، هیأت علمی یا کارشناس نمونه شناخته می‌شود.

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

 

جدول(7) انتخاب جهادگران نمونه حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی (هیات علمی، مدیران و کارشناسان)

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری، ‌جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

9- ملاک­های اختصاصی مورد تأیید

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

10- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

میزان تسلط بر قوانین و مقررات

15 امتیاز

 

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

15 امتیاز

 

مسئولیتپذیری، وظیفه شناسی، پذیرش و انجام درست وظایف

15 امتیاز

 

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

6 امتیاز

 

برنامهریزی متناسب با اهداف سازمانی و منابع در اختیار

15 امتیاز

 

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

8 امتیاز

 

خلاقیت و انتخاب بهینهترین شیوهها برای انجام کار

15 امتیاز

 

صرفه جویی خردمندانه و کاهش هزینه ها و ضایعات

13 امتیاز

 

سازماندهی مؤثر کارکنان برای اجرای برنامهها

5 امتیاز

 

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

8 امتیاز

 

برقراری ارتباطات مناسب با دیگر مدیران

5 امتیاز

 

مراتب ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان )

8 امتیاز

 

بهروز نگهداشتن دانش شغلی و مهارت تخصصی

5 امتیاز

 

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

6 امتیاز

 

تلاش در جهت آموزش و توسعه (توانمندسازی) کارکنان

5 امتیاز

 

پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

6 امتیاز

 

توانایی تجزیه و تحلیل جامع مشکلات و ارائهی راهکارهای حل مساله

5 امتیاز

 

نظارت و ارزیابی مستمر عوامل تحت سرپرستی

6 امتیاز

 

تحمل ناملایمات کاری و عدم تسری آن به همکاران

5 امتیاز

 

خلاقیت و نوآوری و ایجاد ظرفیت های جدید کاری

6 امتیاز

 

همکاری، تعاون و علاقه‌‌مندی برای انتقال تجربه به دیگران

5 امتیاز

 

مشارکت دادن اعضا در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری (کارگروهی)

6 امتیاز

 

خودمدیریتی، شرکت بهموقع و مؤثر در ملاقاتها و جلسات

5 امتیاز

 

آگاهی از چشم‌انداز و اهداف و تطبیق عملکرد با برنامه های عملیاتی و اهداف از پیش تعیین شده

6 امتیاز

 

 

 

 

تصمیم‌گیری و اقدام به موقع

6 امتیاز

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع امتیازات:

100

 

جمع کل امتیازات مکتسبه:

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون های 9 و 10 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان مدیر، هیأت علمی یا کارشناس نمونه شناخته می‌شود.

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

 

 

جدول(8) انتخاب جهادگران نمونه ( سایر اعضاء )

1- نام واحد سازمانی:

2- نام:

3- نام خانوادگی:

4-  عنوان پست سازمانی:

 

5- مدرک و رشته تحصیلی:

6- سنوات خدمت به سال:

7- حوزه فعالیت:

8- مراتب ایثارگری، ‌جانباز ÿ    رزمنده ÿ      مدت‌رزمندگی به ماه .......  آزاده ÿ        مدت اسارت به ماه ..........

 

ردیف

9- ملاک­های عمومی مورد تأیید

حداکثر امتیاز

امتیازکسب شده

1

قانون مداری و عمل در چارچوب قوانین و مقررات (انضباط کاری)

19 امتیاز

 

2

نظم در امور و اقدام به موقع

11 امتیاز

 

3

پاسخگویی مشفقانه و جلب رضایت ارباب رجوع

10 امتیاز

 

4

تلاش در جهت ارتقای مهارت‌های شغلی و حرفه ای

15 امتیاز

 

5

رعایت شعایر و اخلاق و رفتار اسلامی و پایبندی به ارزش ها و فرهنگ جهادی

13 امتیاز

 

6

مراتب  ایثارگری (رزمنده، آزاده، جانباز و خانواده محترم شهدا و جانبازان)

14 امتیاز

 

7

ارتباط مثبت و سازنده با همکاران

9 امتیاز

 

8

روحیه پیگیری امور تا حصول نتایج مطلوب

9 امتیاز

 

 

جمع امتیازات:

100

 

               

نامبرده با توجه به ملاک­های اعلام شده مندرج در ستون 9 فوق و با عنایت به جمع کل امتیازات مکتسبه به عنوان عضو غیر هیأت علمی عادی نمونه شناخته می‌شود.

 

 

امضاء رئیس .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لینک دانلود فایل