معاونین هماهنگی از ابتداء تا کنون

  

 

 

 

 

 

  

   

                               دکتر مهدی باصولی
                معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی

                          تاریخ انتصاب : 1399/06/16
                              دفتر مرکزی جهادانشگاهی
                تلفن: 66490782 - 66497549 - 66411218
                     پست الکترونیک: basouli@acecr.ac.ir

                       دکتر احمد شریفی زاده

                   سال 1396 لغایت 1399

                      دکتر سید سعید هاشمی

                 سال 1392 لغایت 1396

                        دکتر هوشنگ زعیم کهن

                      سال 1390 لغایت 1392

                        دکتر بهمن سعیدیان راد

                      سال 1389 لغایت 1390

                    دکتر محمدرضا پورعابدی

                    سال 1386 لغایت 1389