-

 

 

لطفا قبل از تنظیم و ارسال شکایت به نکات ذیل توجه فرمایید:

1. شاکی می بایست شخصا در موضوع شکایت ذینفع بوده و موضوع مربوطه متوجه طرف شکایت باشد.

2. مفاد شکایت باید با استناد به قوانین و مقررات صورت پذیرد و مدارک مثبته مورد اشاره در شکوائیه ضمیمه آن گردد.

3. شکایات اشخاصی که در زمینه موضوع شکایت در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و یا دستگاه قضایی دارای پرونده میباشد و همچنین شکایات مربوط به مسائل امنیتی و موارد مشابه توسط مراجع ذیصلاح رسیدگی خواهد شد.

4. در صورتیکه جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تمایل به ثبت شکایت داشته باشند باید مشخصات یک فرد حقیقی به نمایندگی از جمع درج گردد در غیر این صورت به شکایت رسیدگی نخواهد شد.

5. در صورتی که پس از بررسی شکایت، موضوع آن بی اساس و خلاف واقع تشخیص داده شود متشاکی می تواند طبق قوانین و مقررات نسبت به اعاده حیثیت، در مراجع ذی صلاح اقامه دعوی نماید.

6. مدت زمان بررسی اولیه شکایت و تشخیص پذیرش آن ظرف 5 روز کاری می باشد و پس از پذیرش، حداکثر در در 10روز کاری شکایت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز به مهلت بیشتر جهت ارائه پاسخ  مراتب از طریق سامانه به شاکی اطلاع رسانی می گردد.

7. شاکی در هر مرحله از رسیدگی امکان انصراف از شکایت خود را خواهد داشت.

8. شکایات فاقد مشخصات کامل (نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و تلفن) و عدم ذکر دقیق نام فرد یا واحد مورد شکایت قابل پذیرش نیستند در صورتیکه تمایل به بیان موضوعات ضعف و یا تخلفات احتمالی واحدهای سازمانی، جهت آگاهی مدیران جهاددانشگاهی را دارید می توانید با مراجعه به بخش " ثبت گزارش مردمی" نسبت به انعکاس آن اقدام نمایید.

 

                                        

گزارش مردمی:

بیان موضوعاتی صریح، دقیق و گویا در مورد ضعف و یا تخلفات احتمالی واحدها است که از طرف اعضاء و یا بهره مندان از خدمات جهاددانشگاهی صرفا جهت آگاهی ارسال می گردد تا مدیران جهاددانشگاهی بتوانند در جهت رفع موضوع و تخلف اقدام نمایند،  در این گزارشات، فرستنده می تواند در صورت تمایل نام و مشخصات خود را ذکر نماید.

بررسی گزارشات مردمی صرفا در صورت احراز موارد تخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتیجه  بررسی گزارشات از طریق کد رهگیری صادر شده قابل مشاهده می باشد.

ارسال کننده گزارش مردمی در صورت تمایل و احساس تضییع حق از خود می تواند با ارائه نام و مشخصات کامل در سامانه رسیدگی به شکایات اقدام به" ثبت شکایت"  نماید.