تاپ خبر - آرشیو

فرآیند ارزیابی سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی

فرآیند ارزیابی سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی

دومین جلسه شورای تلفیق در سال جاری با موضوع "تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی انجام فرآیند ارزیابی سال‌های ۹۷ و ۹۸ برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی برگزار گردید.

ادامه مطلب