معرفی

 

 

نظر به توسعه کمی و کیفی واحدها ، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده ها ، سازمانها و مراکز جهاد دانشگاهی، ضرورت ایجاد تشکیلات مناسب برای هماهنگی ، برنامه ریزی و نظارت بر امور واحدهای تابعه، تشخیص داده شد. لذا معاونتی به نام " معاونت هماهنگی و توسعه " در تشکیلات جهاد دانشگاهی ایجاد گردید . با بررسی مجدد در ساختار جهاد دانشگاهی و با تایید هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی در جلسه یکصد و سی و سوم مورخ دیماه 1393، اداره کل توسعه و سرمایه گذاری و امور اقتصادی از معاونت مذکور منفک و دفتر امور مجلس به این معاونت الحاق شد و در نهایت نام معاونت به " معاونت هماهنگی و امور مجلس " تغییر یافت .
معاونت هماهنگی و امور مجلس  در حال حاضر دارای یک  اداره کل به نام  اداره کل امور واحدها ، پژوهشگاه‌ها ، مراکز و سازمانها
و دو دفتر به نام های  دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی و  دفتر امور مجلس است که اهم وظایف و ماموریت های آن‌ها به شرح ذیل میباشد:
* راهبری و مدیریت نظام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد در شبکه جهاد دانشگاهی
* سازماندهی و مدیریت ساختار شبکه جهاد دانشگاهی و زمینه‌سازی، گروه بندی و توسعه ارتباطات فی مابین واحدها ، پژوهشکده‌ها ، سازمانها و مراکز
* تدوین برنامه ریزی استراتژیک در مجموعه جهاد دانشگاهی
* مدیریت و راهبری طرح ها و ماموریت های ویژه و ملی
* همکاری و مشارکت در یکپارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها ، عملکردها و تخصیص منابع ، امکانات و تجهیزات به واحدها ، پژوهشکده ها ، سازمانها و مراکز
* تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص با همکاری معاونت های ذیربط جهاد دانشگاهی و دستگاه های اجرایی خارج از این نهاد
* راهبری و مدیریت کمیته ها و شورای تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و کنترل و فناوری اطلاعات
* متوازن سازی ، یکپارچه سازی و اعمال هماهنگی در طرحها و اقدامات واحدها ، سازمانها و مراکز
* برنامه ریزی  و سیاستگذاری در خصوص مدیریت یکپارچه منابع اطلاعات در شبکه جهاد دانشگاهی
* کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه واحدها ، پژوهشکده ها ، سازمانها و مراکز تابع جهاد دانشگاهی
  * برقراری ارتباطات و تعاملات کاری با مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی در خصوص جذب منابع ، بودجه و ... از طریق مجلس
* حضور در مراجع مربوطه جهت ادای توضیحات و دفاع از لوایح پیشنهادی در کمیسیون های دولت و مجلس و هماهنگی برای حضور مدیران ارشد جهاد دانشگاهی در کمیسیون ها
* پیگیری دریافت و انعکاس نظرات، پیشنهادها، سوالات، تذکرات و دیگر موارد ارجاعی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان ذیربط در جهاد دانشگاهی و پیگیری ارائه پاسخ به ایشان
* تلاش برای معرفی و آشنا نمودن نمایندگان محترم مجلس و دولتمردان با توانمندی ها و عملکرد جهاد دانشگاهی
* مدیریت نظام تولید، ثبت، پردازش و جریان مستمر آمار و اطلاعات در مجموعه جهاد دانشگاهی
* مدیریت و هماهنگی امور رؤسا و مدیران واحدها ، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز
* بازدید و نظارت بر عملکرد واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز
* برقراری ارتباط و رایزنی با سازمانها، نهادها و مسؤولان مختلف جهت محقق‌سازی ماموریت و اهداف
* اجرای سایر ماموریتهای ابلاغی از سوی ریاست جهاد دانشگاهی
لازم به ذکر است برنامه پنجم توسعه جهاد دانشگاهی برای یک بازه سه ساله (1393-1395) تدوین گردید که در این برنامه اهداف سه ساله و راهبردهای جهاد دانشگاهی در حوزه های پژوهشی ، آموزشی (آموزش عالی ، علمی کاربردی ، کوتاه مدت ) ، فرهنگی ، اشتغال و زیربنایی پس از تصویب هیات امنای محترم جهاد دانشگاهی در حال جاری سازی می‌باشد.