ساختار سازمانی و تشکیلات معاونت هماهنگی و امورمجلس

 

 

معاونت هماهنگی و امور مجلس: 

 

(50001) معاون هماهنگی و امور مجلس 

 

5-0-1- دفتر معاونت

(50111) مسئول دفتر

(50112) متصدی امور دفتری و تایپ 

 

5-0-2- دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ ملی

(50221) مدیر دفتر هماهنگی طرح های ویژه/ملی

(50222) کارشناس هماهنگی طرح های ویژه/ملی

 

5-1- دفتر امور مجلس

(51001) مدیر کل دفتر امور مجلس

(51002) کارشناس امور مجلس

(51101) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-2- اداره کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

 

(52001) مدیر کل امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-2-1- اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52101) مدیر اداره برنامه ریزی امور واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز

(52102) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

(52103) کارشناس برنامه ریزی و نظارت

 

5-2-2- اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52201) مدیر اداره امور هماهنگی و توسعه ارتباطات

(52202) کارشناس هماهنگی و توسعه

 

5-2-3- اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52301) مدیر اداره خدمات پشتیبانی مدیران

(52302) کارشناس امور مدیران

(52303) کارشناس امور مدیران

 

5-3- دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53001) مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی

(53002) متصدی امور دفتری و تایپ

 

5-3-1- گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53101) مدیر گروه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

(53102) کارشناس برنامه‌ریزی

(53103) کارشناس برنامه‌ریزی

 

5-3-2- گروه ارزیابی و نظارت عالیه امور شبکه جهاد

(53201) مدیر گروه نظارت و ارزیابی عالیه امور شبکه جهاد

(53202) کارشناس نظارت و ارزیابی

(53203) کارشناس نظارت و ارزیابی

 

5-3-3- گروه مدیریت منابع اطلاعات

(53301) مدیر گروه منابع اطلاعات

(53302) کارشناس آمار و اطلاعات

(53303) کارشناس آمار و اطلاعات