شورای تلفیق برنامه ها

شرح وظایف:

- تهیه دستور العمل ها و فرمهای مورد نیاز برنامه توسعه

- ارائه آموزشهای توجیهی لازم برای اعضاء شوراهای برنامه ریزی بخشی

- همکاری با شوراهای برنامه ریزی جهت تدوین برنامه ها

- تلفیق برنامه های ارائه شده توسط شوراهای برنامه ریزی وارائه به شورای علمی

- تهیه و پیشنهاد ماده واحده برنامه توسعه جهاد دانشگاهی وارائه به شورای علمی

- اعمال اصلاحات مورد نظر شورای علمی و هیات امناء در کلیه مراحل برنامه ریزی ( فاز دو ، سه و چهار)

 

استناد قانونی:

هیات امناء 

 

اعضای شورا:

1-   مدیرکل دفتر طرح و برنامه به عنوان رئیس شورا

2-   مدیران کل برنامه ریزی معاونتها

3-   مدیر کل امور مالی