ماده واحده برنامه دوم توسعه جهاد دانشگاهی

  

ماده واحده ـ با توجه به تصویب کلیات برنامه دوم توسعه جهاد دانشگاهی و اهداف کیفی بخشی ، خلاصه منابع و مصارف برنامه بشرح جدول زیر تصویب میگردد. جهاد دانشگاهی موظف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.

جمع کل بودجه جهاد دانشگاهی در دوره برنامه از حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصدو هشتاد و هفت میلیارد و پنجاه و هفت میلیون (187،057،000،000) ریال است.

منابع مالی برنامه دوم توسعه جهاد دانشگاهی

(1382-1380)

«ارقام به میلیون ریال »

ردیف

عنوان

میزان اعتبار در طول برنامه

جمع کل

1380

1381

1382

1

اعتبارات دولتی

38.455

41.860

50.200

127.315

2

درآمد اختصاصی

10.700

12.840

15.400

38.940

3

سایرمنابع*

7.502

6.000

6.500

20.802

جمع کل

56.657

60.700

72.100

187.057

 

* سایر منابع شامل وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و کمک ها از دستگاههای دیگر می باشد.                                     

 

مصارف برنامه دوم توسعه جهاد دانشگاهی

(1382-1380)

«ارقام به میلیون ریال »

ردیف

عنوان

میزان اعتبار در طول برنامه

جمع کل

1380

1381

1382

1

برنامه های بخش پژوهشی

10.455

12.546

15.055

38.056

2

برنامه های بخش فرهنگی

8.300

9.960

11.952

30.212

3

برنامه های بخش آموزشی

1.500

1.800

2.160

5.460

4

برنامه های بخش زیربنایی و امور عمومی

36.402

36.394

42.933

113.329

جمع کل

56.657

60.700

72.100

187.057

 

 

تبصره 1 ـ‌ شورای علمی موظف است برنامه های اجرایی و طرحهای بخشی هر سال را مطابق خلاصه منابع و مصارف این ماده واحده به تصویب برساند.

 

تبصره 2 ـ جهاد دانشگاهی موظف است در صورت تحقق منابع بیش از ارقام مندرج در این ماده واحده ،‌اصلاحیه برنامه را به هیأت امنا ارائه نماید.

تبصره 3 ـ‌ رئیس جهاد دانشگاهی موظف است از سال اول برنامه پیشنهاد بودجه سالانه را برای سال بعد منطبق با مفاد این برنامه حداکثر تا 15 اسفند به هیأت امناء تقدیم نماید.

تبصره 4 ـ جهاد دانشگاهی موظف است به منظور تعمیم برنامه توسعه خود ترتیبی اتخاذ نماید تا برنامه های اجرائی و طرحهای مربوط به درآمدهای اختصاصی واحدها، پژوهشکده ها ،سازمانها ،مراکز و شرکت ها و مؤسسات وابسته از سال 1381 در برنامه توسعه جهاد دانشگاهی لحاظ گردد. بدیهی است 100% درآمدهای اختصاصی واحدها، پژوهشکده ها ،سازمانها ،مراکزو شرکت ها و مؤسسات وابسته به برنامه های آنها که در چارچوب اهداف کلی ،‌استراتژی ،‌ سیاستها و اهداف کیفی بخشی تنظیم میگردد اختصاص خواهد یافت.

تبصره 5 -‌ کلیه واحدها، پژوهشکده ها و مؤسسات و شرکتهای وابسته موظفند همه ساله حداقل به  میزان 1% از درآمد اختصاصی خود را صرف تقویت فعالیتهای جهاد دانشگاهی در مناطق محروم و همچنین کمک به اجرای طرح های زیر بنایی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی نمایند. در صورت تغییر سالانه در این میزان حداقل درصد مذکور در طی برنامه سه ساله نباید از 1% جمع درآمد سه ساله کمتر باشد. معافیت تمام یا قسمتی از درصد فوق و نحوه توزیع آن به تشخیص شورای هماهنگی خواهد بود. ضوابط اجرایی این تبصره توسط معاون پشتیبانی و امور مجلس تهیه و به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی خواهد رسید.

تبصره 6 ـ‌ طرحهای عمرانی جهاد دانشگاهی صرفا پس از طی مراحل زیر قابل اجرا خواهد بود:

الف ـ‌ پیش بینی طرح در برنامه توسعه جهاد دانشگاهی

ب ـ انجام مطالعات توجیهی در ابعاد فنی ،‌اقتصادی ،‌اجتماعی و زیست محیطی

ج ـ‌ بررسی و تأیید توجیهات بند الف توسط معاونت پشتیبانی و امور مجلس

د ـ‌ صدور مجوز توسط رئیس جهاد دانشگاهی پس از تأئید شورای هماهنگی

 

 

تبصره 7 ـ‌ معاونتهای جهاد دانشگاهی موظفند هر 6 ماه یکبار نسبت به تهیه و ارائه گزارش به شورای تلفیق درباره میزان تطبیق فعالیتهای حوزه خود با برنامه اقدام نمایند، ‌شورای تلفیق برنامه ها نیز جمع بندی گزارش ارائه شده را به منظور بررسی به شورای علمی ارائه می نماید.

تبصره 8 ـ  رئیس جهاد دانشگاهی موظف است به منظور  اصلاح ساختار و توزیع اعتبارات غیرمتمرکز (غیر برنامه ای) جهاد دانشگاهی ،‌پیشنهاد لازم را جهت تصویب تا پایان نیمه اول سال 1381 به هیأت امنا ارائه نماید.

تبصره 9 ـ‌ رئیس جهاد دانشگاهی موظف است جهت تحقق اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات و احدهای اجرایی نظارت نماید. ضمنا نظام کنترلی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی باید توسط رئیس جهاد دانشگاهی تا پایان شهریور ماه 1381 تهیه و به منظور تصویب به هیأت امنا ارائه نماید.