رؤسای واحدهای سازمانی استان تهران

                                 

                                                   دکتر زهرا نقی زاده

                                     رئیس جهاددانشگاهی واحد الزهراء (س)

                                

                                                   مهندس مهدی ذاکری

                                      رئیس جهاددانشگاهی واحد تربیت مدرس

                                 

                                                      دکتر کمال خدایی

                                      رئیس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

                               

                                                  دکتر مهدی ورسه ای

                                    رئیس جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

                                  

                                                دکتر مهری سادات موسوی

                                     رئیس جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

                               

                                               مهندس حمیدرضا آب روشن

                                      رئیس جهاددانشگاهی واحد علم و صنعت

                             

                                               دکتر حمید حمزه زاده

                       سرپرست جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

                           

                                          مهندس  بهزاد رشیدی

                                    رئیس جهاددانشگاهی واحد هنر