ماده واحده برنامه اول توسعه جهاد دانشگاهی

 

با عنایت به تصویب مأموریت ،‌اهداف کلی ،‌استراتژی ،‌سیاستها ،‌اهداف کیفی بخشی برنامه اول توسعه جهاد دانشگاهی در جلسات 27 الی 30 هیأت امناء ،‌ماده واحده و تبصره های برنامه که به تأیید شورای علمی جهاد دانشگاهی رسیده پس از انجام اصلاحاتی در سی و یکمین جلسه هیأت امناء به شرح ذیل به تصویب رسید.  

ماده واحده ـ مأموریت ،‌اهداف کلی ،‌استراتژی ها ،‌سیاستها ،‌اهداف کیفی بخشی ( قسمت اول برنامه توسعه جهاد دانشگاهی) و همچنین اعتبارات و برنامه های اجرائی و سرجمع درآمدها و
هزینه ها بشرح مندرج در قسمتهای 2 و 3  آن تصویب میگردد و جهاد دانشگاهی مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.

مسئولیت تصویب جزئیات قسمت های 2 و3 به شورای علمی جهاد دانشگاهی واگذار می شود. اعتبارات برنامه های بخشی به شرح زیر است:

 

«ارقام به میلیون ریال»

اعتبارات برنامه های بخش پژوهشی

6101

اعتبارات برنامه های بخش فرهنگی

4076

اعتبارات برنامه های بخش آموزشی

2035

اعتبارات برنامه های بخش زیر بنائی

23048

جمع کل اعتبارات

35260

 

جمع بودجه جهاد دانشگاهی در دوره برنامه از حیث درآمد و هزینه بالغ بر سی و پنج میلیارد و دویست و شصت میلیون (35.260.000.000) ریال است.

 

تبصره 1 : جهاد دانشگاهی موظف است در صورت تحقق درآمد بیش از ارقام مندرج در سرجمع اصلاحیه برنامه را به هیأت امناء‌ ارائه نماید.

تبصره 2 : رئیس جهاد دانشگاهی موظف است از سال اول برنامه پیشنهاد بودجه سالانه را برای سال بعد منطبق با مفاد این برنامه حداکثر تا آخر دیماه به هیأت امناء تقدیم نماید.

تبصره 3 :‌ حوزه های معاونت در دفتر مرکزی موظفند هر ساله حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 100% اعتبارات غیر متمرکز واحدها را مطابق عناوین مندرج در جداول قسمت(2) مشخص و اعلام نمایند.

تبصره 4 : جهاد دانشگاهی موظف است به منظور تعمیم برنامه توسعه خود ترتیبی اتخاذ نماید تا برنامه های مربوط به درآمدهای اختصاصی واحدها از سال 1378 در برنامه توسعه جهاد دانشگاهی لحاظ گردد. بدیهی است 100% در آمدهای اختصاصی به برنامه های هر واحد که در چارچوب اهداف کلی ،‌استراتژی ،‌سایستها و اهداف کیفی بخشی تنظیم میگردد اختصاص خواهد یافت.

تبصره 5 : بودجه شرکتها و مؤسسات وابسته باید از سال 1378 در برنامه توسعه جهاد دانشگاهی و به طور سالانه در مصوبات بودجه درج گردد. سرفصل اعتبارات بودجه شرکتها و مؤسسات وابسته به طور مستقل در بودجه کل جهاد دانشگاهی منظور خواهد شد.

تبصره 6 : کلیه واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته موظفند همه ساله حداقل به میزان 1% از درآمد اختصاصی خود را صرف انجام تحقیقات علوم انسانی و تقویت فعالیتهای جهاد در مناطق محروم فعالیتهای سازمان دانشجویان و همچنین کمک به اجرای برنامه توسعه جهاد دانشگاهی بنمایند. در صورت تغییر سالانه در این میزان حداقل درصد مذکور در طی برنامه سه ساله نباید از 1% جمع درآمد سه سال کمتر باشد. معافیت تمام یاقسمتی از درصد فوق با تشخیص شورای هماهنگی میسر خواهد بود.

تبصره 7 : طرحهای عمرانی جهاد دانشگاهی صرفا پس از طی مراحل زیر قابل انجام خواهد بود.

الف ـ‌ انجام مطالعات توجیهی در ابعاد فنی ،‌اقتصادی ،‌اجتماعی و زیست محیطی

ب ـ‌ بررسی و تأیید توجیهات بند الف توسط دفتر طرح و برنامه دفتر مرکزی

ج ـ‌ صدور مجوز توسط رئیس جهاد دانشگاهی پس از تأیید شورای هماهنگی

د ـ‌ پیش بینی طرح در برنامه توسعه جهاد دانشگاهی

تبصره 8 : به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات ،‌سازماندهی و مقررات کمیته ای زیر نظر شورای هماهنگی با ترکیب و ظائف زیر تشکیل میگردد:

الف ـ‌ اعضاء :

 • معاون هماهنگی و امور مجلس
 • معاونان پژوهشی ،‌فرهنگی ،‌آموزشی و یا نمایندگان آنها با معرفی معاون ذیربط
 • مدیر کل دفتر طرح و برنامه
 • دو نفر از رؤسای واحدها به انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

 

ب ـ وظائف :

 • پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات
 • تهیه مقررات مورد نیاز جهاد دانشگاهی
 • تجدید نظر در مقرارت موجود

مصوبات این کمیته پس از تأیید شورای هماهنگی جهت اجرا باید به تصویب هیأت امناء جهاد دانشگاهی برسد.

تبصره 9 : جهت تأمین و تربیت نیروی انسانی کمیته ای زیر نظر شورای هماهنگی تشکیل می گردد.

ترکیب اعضاء این کمیته توسط شورای هماهنگی تعیین خواهد شد.

ترکیب اعضاء‌این کمیته توسط شورای هماهنگی تعیین خواهد شد.

وظائف این کمیته بشرح زیر است:

 • تعیین ترکیب مناسب نیروی انسانی مورد نیاز
 • تعیین روشهای گزینش نیرو ـ روشهای تأمین نیرو
 • تعیین برنامه های آموزشی ضمن خدمت (بلند مدت و کوتاه مدت)
 • نحوه گزینش پرسنل جهت استفاده از برنامه های آموزش ضمن خدمت

تبصره 10 : درآمدهای مندرج در جداول منابع تأمین مالی برنامه در قسمت دوم که توسط
 حوزه ها پیش بینی شده است، در صورت تحقق به برنامه های بخشهای ذیربط تخصیص داده خواهد شد و درآمدهای مربوط به بخش زیربنایی و امور عمومی در صورت تحقق به جز اعتبارات جاری و موارد تکلیفی در تبصره ها توسط کیمته تبصره 1 تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره 11 :‌ منابع مالی طرحهای اعتبارات غیر متمرکز از محل اعتبارات جاری بخشها تأمین میگردد و باید به میزان تحقق اعتبارات جاری (بودجه عمومی دولت) از اعتبارات بخشها کسر و به طرحهای مذکور تخصیص داده شود.

تبصره 12 : رئیس جهاد دانشگاهی موظف است جهت تحقق اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات واحدهای اجرائی نظارت نماید.

تبصره : 13 : این برنامه در پایان هر سال مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تغییرات لازم پس از تصویب هیأت امناء‌در آن ملحوظ می گردد. کمیته های برنامه ریزی موظف خواهند بود همزمان به تکمیل برنامه سه ساله جدید ( اضافه شدن یکسال به دو سال باقیمانده برنامه قبل) اقدام نمایند.

بدیهی است مراحل مندرج در نظام برنامه ریزی برای تأیید و تصویب هر برنامه باید به اجرا گذارده شود.