کمیته تدوین برنامه توسعه جهاددانشگاهی

شرح وظایف:

تدوین کلیات برنامه و ارائه آن به شورای علمی شامل موارد زیر :

   -   وضعیت موجود شامل نقاط قوت و ضعف ، شرایط محیطی، فرصتها و تهدیدها

   -   پیش فرضهای اصلی و مبنایی

   -   ماموریت و اهداف کلی

   -   استرتژی ها

   -   سیاستها

   -   اعمال اصلاحات مورد نظر شورای علمی و ارجاع مجدد کلیات برنامه به آن شورا 

 

استناد قانونی:

هیات امناء 

 

اعضای کمیته:

1-   رئیس جهاد دانشگاهی

2-   معاونین جهاد دانشگاهی

3-   سه یا پنج نفر به انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی