ماده واحده برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی

باسمه تعالی

ماده واحده برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی

 

ماده واحده ـ با استعانت از درگاه پروردگار متعال و به منظور نیل به اهداف مندرج در کلیات برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی، خلاصه منابع و مصارف این برنامه مطابق جداول شماره 1 و 2 پیوست و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

جمع کل بودجه جهاد دانشگاهی در طول برنامه از حیث منابع و مصارف بالغ بر« دو هزار و سیصد و هفتاد و یک میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون ریال »                                          ( 2.371.373.000.000 ریال) است.

تبصره 1 ـ‌ به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه جهاد دانشگاهی شورای علمی موظف است همه ساله تا پایان بهمن ماه، مطابق منابع و مصارف این ماده واحده، برنامه‌های اجرایی را تدوین نماید.

تبصره 2 ـ در صورت تحقق منابع بیش از ارقام مندرج در این ماده واحده، اصلاحیه برنامه به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

تبصره 3 ـ‌ پیشنهاد بودجه سالانه جهت تحقق اهداف برنامه و با در نظر گرفتن تغییرات در منابع و مصارف آن همه ساله تا 15 اسفند توسط رئیس جهاد دانشگاهی تهیه و به هیأت امناء ارائه خواهد شد.

تبصره 4ـ فعالیتهای فرهنگی جهاد دانشگاهی جز لاینفک هویت این نهاد است، بر همین اساس کلیه واحدهای جهاد دانشگاهی حداقل به میزان 1% از درآمد عملیاتی خود را صرف تقویت و گسترش فعالیتهای فرهنگی با اولویت مسائل دینی و جذب و ارتقاء منابع انسانی در این بخش خواهند نمود.

تبصره 5 ـ‌ به منظور تامین و تحقق امور زیر بنائی مندرج در راهبردهای اجرائی برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی کلیه واحدها، پژوهشکده ها، سازمانها و مراکز و مؤسسات و شرکتهای وابسته موظفند همه ساله به میزان 1% از درآمد اختصاصی خود را در این امر صرف نمایند. در صورت تغییر سالانه در این میزان درصد مذکور در طی برنامه سه ساله نباید از 1% جمع درآمد سه ساله کمتر باشد. معافیت تمام یا قسمتی از درصد فوق به تشخیص شورای هماهنگی خواهد بود. ضوابط اجرایی توزیع اعتبار این تبصره توسط معاون پشتیبانی و امور مجلس تهیه و به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی خواهد رسید.

تبصره 6 ـ  به واحدهای تابعه اجازه داده می‌شود تا سقف 3% از درآمدهای عملیاتی خود را در امور زیر صرف نمایند:

الف ـ حفظ شأن و ماهیت انقلابی جهاد دانشگاهی و تحقق سیاستهای اعتلای فرهنگ سازمانی برنامه توسعه

ب ـ تلاش در دستیابی به فنآوریهای نوین و حرکت در مرزهای دانش و رفع چالشها و نیازهای استراتژیک کشور

ج ـ جذب و حفظ اعضاء کارآمد و متخصص و پاسخگویی به نیازهای ضروری و رفاهی اعضاء در جهت ”تحقق توسعه نیروی انسانی“ مندرج در راهبردهای اجرائی برنامه

د ـ ارتقاء آگاهی‌ها و مهارتهای علمی و تخصصی و بهره‌گیری لازم از ابزارها و شیوه‌های روز آمد داخلی و جهانی در فعالیت حوزه‌های مختلف جهت تحقق ”سیاستهای توسعه منابع“ برنامه

آئین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت پشتیبانی و امور مجلس تهیه و به تائید رئیس جهاد دانشگاهی می‌رسد.

تبصره 7 ـ جهاد دانشگاهی و واحدهای تابعه مکلفند تا پایان برنامه سه ساله نسبت به ایجاد پایگاه اینترنتی بر اساس ضوابط شورای راهبری فنآوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی به شرح زیر اقدام نمایند.

الف ـ ایجاد پایگاه اینترنتی جامع جهاد دانشگاهی در دفتر مرکزی تا پایان سال اول برنامه

ب ـ ایجاد پایگاه اینترنتی در سایر واحدهای تابعه هر سال به میزان

   تعداد آنان

تبصره 8 ـ به منظور ارتقاء ساختار نیروی انسانی و تحقق راهبردهای اجرائی برنامه، ”شاخص‌های نیروی انسانی“به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

        الف ـ افزایش تعداد کل اعضاء حداکثر 20%  در طول سه سال برنامه

       ب ـ افزایش نسبت  اعضاء هیات علمی به کل اعضاء از 6/14 درصد به
          حداقل 30 درصد.

       ج ـ افزایش نسبت  اعضاء دکترای تخصصی به اعضاء هیات علمی از 5/10
          درصد به حداقل 20 درصد.

تبصره 9 ـ شورای علمی موظف است تا پایان سال اول برنامه توسعه سوم نسبت به ارائه شاخص‌های نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه اقدام نماید.

تبصره 10 ـ‌ رئیس جهاد دانشگاهی موظف است همه ساله گزارش فعالیت جهاد دانشگاهی را با توجه به برنامه توسعه و شاخصهای مصوب به هیات امناء و مراجع ذیربط ارائه ‌نماید.

 

این ماده واحده با 10  تبصره در هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 8/4/1383        هیأت امناء جهاد دانشگاهی به تصویب رسید.